Internationaal arbeidsrecht

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kan het interessant zijn om werknemers uit het buitenland aan te trekken. Maar welk recht is van toepassing...

Lees meer

Modernisering Ziektewet

Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BezaVa, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd) in werking getreden. Deze inwerkingtreding...

Lees meer

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen....

Lees meer

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vos Legal

Artikel 1 Algemeen

 1. Vos Legal is de handelsnaam van de heer mr. Johannes Martinus Vos, onder welke naam de heer J.M. Vos, voornoemd, als zelfstandige juridische diensten verleent.
 2. Vos Legal is ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 71513477.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Vos Legal gegeven opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd november 2021.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 6. Op de algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en/of rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Vos Legal verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Vos Legal zijn betrokken.

Artikel 2. Definities

 1. Opdrachtgever: de consument, natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan met Vos Legal.
 2. Opdracht: de juridische of aanverwante werkzaamheden die Vos Legal in opdracht van opdrachtgever zal verrichten of reeds heeft verricht in het kader van de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer: Vos Legal.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarbij opdrachtgever aan Vos Legal de opdracht geeft om juridische of aanverwante werkzaamheden te verrichten.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. Opdrachten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komen tot stand wanneer Vos Legal de door opdrachtgever verstrekte opdracht heeft aanvaard of opdrachtgever een concreet aanbod -door Vos Legal gedaan- heeft aanvaard of indien Vos Legal een gedraging van opdrachtgever redelijkerwijze mag aanmerken als een indruk van gewekte instemming.
 2. Vos Legal behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Aanvaarding door Vos Legal geschiedt door ondertekening van de overeenkomst of door een bevestiging van de acceptatie van de opdracht per e-mail of ander (digitaal) communicatiemiddel verzonden door Vos Legal.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.
 5. Indien de overeenkomst niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd, maar voor het verrichten van een bepaalde dienst, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege, zodra de dienst is verricht.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle opdrachten worden in beginsel uitgevoerd door Vos Legal. Dit laat onverlet dat het Vos Legal vrijstaat verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door de door hem aan te wijzen en met hem verbonden partners te laten uitvoeren en/of indien Vos Legal dat nodig acht, met inschakeling van derden.
 2. Vos Legal zal bij de uitvoering van de aan hem verleende opdrachten en bij de selectie van door hem in te schakelen derden de zorg in acht nemen die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. Vos Legal is niet aansprakelijk voor een tekortkoming of onrechtmatige daad van een ingeschakelde derde.
 3. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) wordt volledig uitgesloten.
 4. Vos Legal garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk in de overeenkomst anders is bedongen.
 5. De op Vos Legal rustende verbintenis is een inspanningsverbintenis, tenzij partijen vooraf in de overeenkomst een concreet resultaat zijn overeengekomen.

Artikel 5 Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen factureren dienen uiterlijk binnen veertien dagen na het moment waarop opdrachtgever heeft kennisgenomen of redelijkerwijs had kunnen nemen van de klacht, schriftelijk te worden voorgelegd aan Vos Legal.
 2. Vos Legal zal uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de klacht reageren en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Vos Legal is niet aansprakelijk voor indirecte-, of immateriële schade van opdrachtgever of derden op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht behoudens opzet dan wel (grove) roekeloosheid. De bewijslast hiervoor rust bij de opdrachtgever. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan, schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. Vos Legal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer.
 3. Vos Legal heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Vos Legal tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 5. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
 6. De cumulatieve aansprakelijk zal -gebaseerd op welke rechtsgrond dan ook- in zijn totaliteit nooit een hoger bedrag kunnen betreffen dan het bedrag ter grootte van het factuurbedrag.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtgever zal de door Vos Legal verstrekte resultaten alleen gebruiken voor het overeengekomen doel, namelijk de opdracht.
 2. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan de door opdrachtnemer geproduceerde producten, waaronder begrepen, rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of ter kennis te brengen.

Artikel 8 Vergoeding en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, factureert Vos Legal u op basis van gewerkte tijd tegen de (schriftelijke) overeengekomen toepasselijke uurtarieven.
 2. Alle bedragen zijn exclusief BTW (21%) en andere belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Vos Legal factureert gewoonlijk maandelijks, maar kan ook frequenter of minder frequent factureren. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum en de in Nederland geldende wettelijke rente begint te lopen na overschrijding van die betalingstermijn.

Artikel 9 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10 Privacy

 1. Vos Legal neemt privacy van de opdrachtgever uiterst serieus. De verzamelde persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig en discreet verwerkt en beveiligd.
 2. Vos Legal informeert de opdrachtgever nader over het privacybeleid in de privacyverklaring.

Artikel 11 overige bepaling(en)

 1. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. opdrachtgever erkent dat elektronisch communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (doorgestuurd), waaronder door virussen en spamfilters. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 12 Toepasselijk recht

 1. De verhouding tussen een opdrachtgever en Vos Legal wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alleen de rechter te Arnhem zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en Vos Legal kennis te nemen, onverminderd het recht in hoger beroep te gaan.